Malpera Necîb Balayî

Office Location(s)

Prague, Radio Free Europe

Prague 10, Vinohradska 159a

Tel: 00420 22 11 22 677

Mobile: 00420 724168983

e-mail: nbalay80@hotmail.com

Li Destpêkê Peyiv bu

Peyvistan

Nîshtîmane ji Kolîlka Hinarê

Grass

رانه الل هنامتشن

اد دوخ و تشرس ارهباند

وب ادنو هتههلمهم...ت

اد ازهوخ و رم ارهبان د

هزرهب هنامتشن...ت

ادرامزب هحسهم ارهباند

اد ارزهع هامهرم ..و

ادهجنهشهئ ،هاعود...ت

...و انود هتاه ،نمرهش اشب هئ

...ا رهخهدهق

سمر اد نووبفخ زرهو د الل هئ

تهرهد شرخ اد نن زرهو د...و

... ... ...

هه هو ،نوبهنرف مهئ

نانهمرههئ نهدب سرهب

& رهه ،وت ادquot&رانه دند;quot;

نم ب ناوج اهاش

ننه اشم هو نوبهن رف مهئ

نهداد هت نره رهسل راب ب

لاموخ و تشورس هننه وب

نهب الس ال نروج مهه ل

مزن ن...دنلب ن

...هه ن

هادوج ب ،شفهنب ، س ،رهز ،رس ن

نهب اائ هههو نلام هناش

نانتالهب هو ،نوبهنرف مهئ

نرب هت نس اوشب رهسل ،نا ت

نهئ ت انرالهب اجنامرائ ب ...وئ

نم ب هدس ن هت نره رهسل اانخ زان ب

نوبهن رف مهئ

ننوخب ناوج ندرس ،نالاوهت و رهت هو

نارانه هتوج بب اتهح

..رانه دند بب

نب ررب نشفن وب ،نه نزاهر

راهب نلاسمهد هو ،نوبهن رف مهئ

...و نهده هت نر رهسل ،نارهو و نته نلهر

نرب...ننراب ب هت نل نبدنز ابارهش

ندنامرق هتاه اد محهر ب نتسهد ان د ،الل هئ

سمر نووبفخ زرهو ل ا

!!تهرهد شرخ اد نن زرهو د ...وئ

... ... ...

نازرن و رانه الل انهب ... وت ب

هب ادوج هه

اور وت هتسو

"تت ناب رم انهب مب. ...مب...

&تت سب ارار انهب مب ...مبquot;

...بب رف

نادههش انوخ و و نهر ... وت ب

ههن لهت

ب رس ابارهش انراوخه روسب وت هتسو

نهمهز ... وت ب

اد دند انتشهه و لل اره ارهبان د

نازب و اهب و ... ب

ب سهه تش ها راوس وت هتسو

رانه دند نا هرتناوج هه نازب وت .. وب

تب رراموت ادناناسفهئ نوتره د ،هت ان هتسو

رانه دند بد ادنازرهو س د الل هئ

نادرهد نامرهد بد ،ادنارا زرهو د وئ

مرههه ل وهخ نراز وب ...اره نور .. وئ

هس نناهرز ..وئ

مسهن هو ن ،هن نازد ان ناو ااه ن

زان الل خائ

نامتشن...خائ

و ا نرم اات رهب د مناز د

ه رانه اائ ،هت ازاوخاد و تهرسهح

شرت ارانه ...زم ارانه...نرش ارانه

مهب هت همل مهدانلد زهئ ناسد ل

نب ر هدرهوره اههو ننازهر ،هت

شرخ نهرهد رانه نازا ل و...نبهن زائ لل راهب ل اتهه

... ... ...

وب فخ راتخهب ب هلل ..وت

ند تاه شهتخهب هنامتشن ..ل

تفشب نهئ نهر هلل ..وت

تشه نوخ نهر هنامتسن ..ل

الس و نتاهرخب ،نا اراد هلتش ..وت

ان و ناشن ب ،رهبو هنامتشن. ..ل

رائ نله هت نه هلل ..وت

رمه و ازب ب..ده ب نورم هنامتشن...ل

هد سابرهد هوخ نزرهو راو نال ب هلل ..وت

ام دوخ ادنهب ل )و اناشائ( هنامتشن...ل

تشهه هلل ..وت

زان و الهز ندند تراد هرانه بد

شرت و زم..نرش

شرخ نرم تشم ،الا زان هنامتشن... ل

ناخاسهن هاد زس ،راهب ل الل هئ

نامرهد بد ار ناناتسز و زا ل

زر الل هئ

لهزهئ رائ اامرهب

ره و نزهم هلد ب د نارادنهئ وب

ننفهقب هت نزاوخد نتسهد ناو وب

ر بد ،شه نله انادرائ ب د

هت اخاسلد و زان ،ناوج ارههئ

دنااخ وت نارم ناراج هله

رارب و تشهه ورهئ ناوهل

تسار ار نرادنهئ وب

شه نور بب

زمرق نل

نهن و ادهنلتسهد نمهم وئ

ناتسهمرهس و نوبدنز ابارهش

نادرائ بب ، ناوناخ وب ...وئ

ناتسهد اهبمب بب

ام ادوهخ د اد نوب فخ اهدس د الل هئ

تهرهد مر ،اد نن زرهو د ..وئ

سمر اد نووبفخ زرهو د الل هئ

تهرهد شرخ اد نن زرهو د...و

... ... ...

...نروهئ نشب هوخ

...نامسائ هرابب

هنووب اهز نم الل نور

انخ ب تبدار وهخ ناهبس

..نا ننمهب هوخ رهس

تدهن رخ هم هو ادنلب

،هسره ور نم الل

اتهح و رت نتسهد و

...ننازهر هال نهدب هوخ

هنبب ناراسمهخ هزاوخان نم الل

نردرهو هوخ رهب رانه دند نزد ل ... ن

ا و نن ب ،نتد ب نشهم د

....راهب هلمهخ ب

نوبدنز ابارهش نوخه نازا ل اد

راج هب ،مهه مهئ نبب شهوخرهس

" قهوهم اهم ،ناحهدهق اعشهن

قهنوه ب زهر ابهنع افه

... ... ...

... ... ...

هقوهش ناج هتهب نا

& هقوهز بلهق هتههب اتتهحquot;

... ... ...

وب اهله..وت

...نا رابور نس رهسل ا

وب سابرهد اد مههسب نورز و راود نل ان د

ته ائرهس ،وب انب ناراج

ل..و ل

مه ...و مه

هانهت ناره تشهه اتهح

نزهم همه وب تسهدلمهد

ارهد نتشه وب هت تخهوش رههئ

نال لهل ارا و و ننههن و زا

تب رهن هدامائ

نتررهنهل ب

ناهرز ب

ناتا ب ،ناشنوان ب ،الائ ب

ناتوح اتش رهسل شهمب

..و ارهد نخااق نتسهد هب لب ام

ندناهر هب ناتار نتسهد ب

!؟ههه د هسنهراج هت

ارف دنلب رهه زاب ...وت

نانامسائ هاش

اره ن ...ن ،قهبهت ...قهبهت

تب نازهن دنلب اهب هت رههئ

!؟د رها رتهدز نته ام

تاه الل ...وت

اد نهر اراهب اامهس د

ههن سان د ننهر ،ارهوخ رهس د رههئ

!؟ هد رب رتهدز نارهو ام

سمر اد نوبفخ زرهو د الل هئ

تهرهد شرخ اد نن زهو د ..وئ

نهئ نهر الل هئ

نوخ نهر

سرت و ناراوهه نهر ...رائ نهر

نامهدنهبل نازهر همب د راج

مب رها د زا اتهح

ت و لالهز دند هرانه ه ب د نا

ناتسهد اهبمب ،هجنران ه ب د نا

نتشوهوخ ارارب هه وئ

و ارهوخ ب هم

و هوخ لهل نامهه هم

الاب بجن

ار2009

This Site Was Created Using Wix.com . Create Your Own Site for Free >>Start